A : ยาโปรโพฟอลมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เช่น
• ใช้ในกระบวนการผ่าตัดช่วยทำให้ผู้ป่วยมีสภาพไร้ความรู้สึกเหมือนมีอาการชาและมีสภาวะหลับง่ายขึ้น
• ช่วยระงับประสาท (ยาคลายเครียด) กับผู้ที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ

A : กลไกการออกฤทธิ์ของยาโปรโพฟอลคือ ผู้ป่วยที่ได้รับยานี้จะเกิดภาวะกดการทำงานของระบบประสาทและเป็นยากล่อมประสาท (ยาคลายเครียด) ทำให้ผู้ป่วยมีความรู้สึกผ่อนคลาย ไร้ความ รู้สึกจนเข้าสู่สภาวะหลับได้ง่าย ตัวยามีระยะเวลาของการออกฤทธิ์ไม่นาน อีกทั้งผู้ป่วยสามารถฟื้นสภาพกลับสู่สภาวะตื่นได้รวดเร็ว

A : ยาโปรโพฟอลมีรูปแบบการจัดจำหน่ายเช่น
• ยาฉีดขนาด 10 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร
• ยาฉีดขนาดความเข้มข้น 1%

A : ยาโปรโพฟอลมีขนาดการบริหารยา/ใช้ยาเช่น
     ก. ผู้ที่อายุน้อยกว่า 55 ปี :
         • กรณีใช้ยานี้เพื่อกระตุ้นให้เกิดสภาพไร้ความรู้สึกและภาวะหลับ : ฉีดยา 40 มิลลิกรัมเข้าหลอดเลือดดำทุกๆ 10 วินาทีจนกระทั่ง
           ยาเริ่มออกฤทธิ์ การใช้ยาอาจอยู่ในช่วง 2 - 2.5 
มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม โดยขนาดการใช้ยาสูงสุดไม่เกิน 250 มิลลิกรัม
         • ขนาดยาที่ใช้เพื่อคงระดับการรักษา/คงการหลับ : ให้ใช้เป็นลักษณะหยดยาเข้าหลอดเลือดดำในอัตรา 100 - 200 ไมโครกรัม/
           น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/นาที ขนาดการใช้สูงสุดไม่เกิน 20,000 ไมโครกรัม/นาที
     ข. ผู้มี่ตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป :
         • กรณีเพื่อกระตุ้นให้เกิดสภาพไร้ความรู้สึกและภาวะหลับ: ให้ฉีดยา 20 มิลลิกรัมเข้าหลอดเลือดดำทุก 10 วินาทีจนกระทั่งยาเริ่ม
           ออกฤทธิ์ ขนาดการใช้สูงสุดไม่เกิน 200 มิลลิกรัม
         • ขนาดที่ใช้เพื่อคงระดับการรักษา/คงการหลับ :  ให้ใช้เป็นลักษณะหยดยาเข้าหลอดเลือดดำในอัตรา 50 - 100 ไมโครกรัม/
           น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/นาที
      ค. เด็กอายุ 3 - 6 ปี :
         • กรณีกระตุ้นให้เกิดสภาพไร้ความรู้สึกและภาวะหลับ: ฉีดยาเข้าหลอดเลือดดำขนาด 2.5 - 3.5 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม
           ในช่วง 20 - 30 วินาที
         • ขนาดที่ใช้คงระดับการรักษา/คงการหลับ: ให้ใช้เป็นลักษณะหยดยาเข้าหลอดเลือดดำในอัตรา 125 - 300 ไมโครกรัม/น้ำหนัก
           ตัว 1 กิโลกรัม/นาที
      ง. เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปีลงมา :
         • ขนาดการใช้ยากับเด็กกลุ่มนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษาโดยพิจารณาเป็นกรณีไป
           *อนึ่งขนาดที่ใช้คงระดับการรักษาหมายถึง การให้ยาผู้ป่วยเพื่อคงสภาพการ หลับในขณะที่หัตถการ/การผ่าตัดยังไม่เสร็จสิ้น

   ***หมายเหตุ : ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยา
       ของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควร  ต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

A : เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาโปรโพฟอล ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกร ดังนี้
• ประวัติแพ้ยาทุกชนิดเช่น กินยา/ใช้ยาแล้วคลื่นไส้มาก ขึ้นผื่น หรือแน่นหายใจติดขัด/หาย ใจลำบาก
• มีโรคประจำตัวต่างๆรวมทั้งกำลังกินยา/ใช้ยาอะไรอยู่  เพราะยาโปรโพฟอลอาจส่งผลให้อาการของโรคเหล่านั้นรุนแรงขึ้น  
  อาจเกิดปฏิกิริยาระหว่างยากับยาอื่นๆที่กิน/ที่ใช้อยู่ก่อน
• หากเป็นสุภาพสตรีควรแจ้งว่าอยู่ในภาวะตั้งครรภ์หรือกำลังให้นมบุตร เพราะยาหลายประเภทสามารถผ่านทางน้ำนมหรือ
  รกและเข้าสู่ทารกจนก่อให้เกิดผลข้างเคียงได้

A : ยาโปรโพฟอลสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ต่อระบบต่างๆของร่างกายดังนี้เช่น
• ผลต่อการทำงานของหัวใจ: เช่น ความดันโลหิตต่ำ อัตราการเต้นของหัวใจลดลง ภาวะหัวใจหยุดเต้นอาจเกิดขึ้นได้ หัวใจล้มเหลว
• ผลต่อระบบทางเดินหายใจ: เช่น กระตุ้นให้เกิดอาการไอ ทำให้ทางเดินหายใจส่วนต้นตีบตันเกิดมีภาวะระบายลมหายใจพร่อง/
  หายใจลำบาก
• ผลต่อระบบเผาผลาญพลังงานของร่างกาย: เช่น มีภาวะไขมันในเลือดสูงขึ้น เกิดภาวะร่างกายเป็นกรด (Lactic acidosis, อาการเช่น
  เหนื่อยง่าย สับสน ปวดศีรษะ หายใจเร็ว และลมหายใจมีกลิ่นผลไม้)
• ผลต่อผิวหนัง: เช่น อาจเกิดภาวะผดผื่นคัน
• ผลต่อระบบประสาท: เช่น เกิดภาวะชัก หรือมีอาการกล้ามเนื้อหลังเกร็งจนหลังแอ่น ร่างกายเคลื่อน ไหวได้ช้า
• ผลต่อระบบทางเดินอาหาร: เช่น มีภาวะคลื่นไส้ อาเจียน ตับอ่อนอักเสบ
• ผลต่อการทำงานของไต: เช่น ทำให้ปัสสาวะมีสีเขียวหรือสีน้ำนมอมชมพู *อนึ่งสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับยาโปรโพฟอลเกินขนาดจะมี
  อาการต่อระบบการทำงานของหัวใจ ระบบการหายใจถูกกดหรือทำงานได้น้อยลง การบำบัดรักษาโดยแพทย์จะใช้เครื่องช่วยหายใจ
  เพื่อช่วยให้ร่างกายได้รับปริมาณออกซิเจนอย่างเพียงพอ กระตุ้นการทำงานของหลอดเลือดที่เลี้ยงบริเวณหัวใจโดยการยกเท้าผู้ป่วย
  ให้สูงขึ้น   รวมถึงการใช้ยาประเภท Anticholinergic ร่วมด้วย

A : ควรเก็บยาโปรโพฟอลตามคำแนะนำในเอกสารกำกับยา เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น และ
     เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง