A : ยาเดกซ์โทรเมทอร์แฟนใช้รักษาอาการไอโดยเฉพาะการไอแห้งๆ (ไอไม่มีเสมหะ) ยานี้  ไม่สามารถใช้รักษาอาการไอจากการ
     สูบบุหรี่  ไอจากโรคหืด  หรือไอจากถุงลมโป่งพอง

A : ยาเดกซ์โทรเมทอร์แฟนออกฤทธิ์โดยกดศูนย์ควบคุมการไอในสมอง  ซึ่งอยู่ในส่วนของก้านสมองที่เรียกว่า  เมดัลลา ออป-
     ลองกาตา (Medulla oblongata)

A : ยาเดกซ์โทรเมทอร์แฟน มีรูปแบบจำหน่าย ดังนี้
     • ยาเม็ด ขนาด 15 มิลลิกรัม และ 30 มิลลิกรัม
     • ยาน้ำเชื่อม ขนาด 15 มิลลิกรัม ต่อ 1 ช้อนชา

A : ยาเดกซ์โทรเมทอร์แฟนใช้รักษาอาการไอได้อย่างมีประสิทธิผล  วิธีกินยา  และขนาดยาที่ใช้กับเด็ก และผู้ใหญ่ ย่อมมีความ
     แตกต่างกันออกไป  สามารถรับประทานยาก่อนหรือหลังอาหารก็ได้  ไม่แนะนำใช้ยานี้กับเด็กอายุต่ำกว่า 4 ปี  (เพราะยาอาจ
     ก่อผลไม่พึงประสงค์ต่อเด็ก  จนอาจเป็นสาเหตุให้เสียชีวิตได้) ขนาดรับประทานสูงสุดสำหรับผู้ใหญ่ไม่เกิน 120 มิลลิกรัม/วัน
     ส่วนในเด็ก การใช้ยาควรเป็นการแนะนำจากแพทย์ และที่สำคัญควรให้แพทย์เป็นผู้วินิจฉัยสั่งจ่ายยาที่เหมาะสม ไม่ควรซื้อยา
     รับประทานเอง

A : เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมถึงยาเดกซ์โทรเมทอร์แฟน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกร ดังนี้
     • ประวัติแพ้ยาทุกชนิดและอาการของการแพ้ยา เช่น กินยาแล้ว คลื่นไส้มาก ขึ้นผื่น หรือ แน่น หายใจติดขัด/หายใจลำบาก
     • มีโรคประจำตัวต่างๆ รวมทั้งกำลังกินยาอะไรอยู่ เพราะยาเดกซ์โทรเมทอร์แฟนอาจส่งผลให้อาการของโรคเหล่านั้นรุนแรงขึ้น
       หรือเกิดปฏิกิริยาระหว่างยากับยาอื่นๆที่กินอยู่ก่อนแล้ว
     • หากเป็นสุภาพสตรี ควรแจ้งว่าอยู่ในภาวะตั้งครรภ์หรือไม่ หรือกำลังให้นมบุตรหรือไม่ เพราะยามักผ่านรกหรือผ่านเข้าสู่น้ำนม
       และเข้าสู่ทารก ก่อผลข้างเคียงต่อทารกได้

A : หากลืมรับประทานยาเดกซ์โทรเมทอร์แฟน สามารถรับประทานยาเมื่อนึกขึ้นได้ หากลืมทานยาใกล้กับมื้อถัดไป ให้รับประทาน
      ขนาดปกติ  โดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เท่า

A : ผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง) ของยาเดกซ์โทรเมทอร์แฟน คือ
     • อาจเกิดอาการหายใจลำบาก ใบหน้าบวม ลิ้น
     • ริมฝีปากบวม ถ้าเกิดอาการข้างต้น ต้องหยุดใช้ยาทันทีและรีบพบแพทย์ โดยเฉพาะเมื่อมีอาการทางการหายใจ ควรพบแพทย์
       เป็นการฉุกเฉิน
     • อาจมีอาการ กังวล หงุดหงิด สับสน ประสาทหลอน ซึ่งควรหยุดใช้ยา และรีบพบแพทย์เช่นกัน

A : ข้อควรระวังในการใช้ยาเดกซ์โทรเมทอร์แฟน คือ
     • ห้ามใช้ยาเดกซ์โทรเมทอร์แฟนในหญิงตั้งครรภ์ ด้วยตัวยาอาจผ่านรกและมีผลต่อทารกในครรภ์ได้
     • ระวังการใช้ยาเดกซ์โทรเมทอร์แฟนในหญิงที่ต้องให้นมบุตร ด้วยเด็กทารกอาจได้รับยาที่ผ่านมาทางน้ำนม
     • ไม่ควรใช้ยานี้ในเด็กอายุต่ำกว่า 4 ปีดังได้กล่าวแล้ว
     • ยาเดกซ์โทรเมทอร์แฟนถูกสลายในตับ และขับออกทางไต   จึงควรระมัดระวังการใช้ยาในผู้ป่วยที่เป็น โรคตับ โรคไตเพราะจะ
       เพิ่มโอกาสเกิดผลไม่พึงประสงค์ของยาสูงมากขึ้นจนเกิดอันตรายได้   **** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการ
       ใช้   "ยา"   ที่รวมถึง   ยาแผนปัจจุบันทุกชนิดที่รวมยาเดกซ์โทรเมทอร์แฟน  ยาแผนโบราณทุกชนิด  และสมุนไพรต่างๆ เสมอ
       เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ  ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกชนิด  ควรต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ   
       (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com   บทความเรื่อง  ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด)   รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกร
       ประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

A : ยาเดกซ์โทรเมทอร์แฟน มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น คือ
     • การใช้ยาเดกซ์โทรเมทอร์แฟน ร่วมกับยารักษาอาการทางจิตประสาทบางชนิด อาจทำให้ปริ มาณยาเดกซ์โทรเมทอร์แฟนใน
       กระแสเลือดสูงขึ้น   จึงก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์จากยาเดกซ์โทรเมทอร์แฟนมากขึ้นเช่นเดียวกัน   กลุ่มยารักษาอาการทาง
       จิตประสาท เช่น ไทโอไรดาซีน   (Thiori dazine)
     • การใช้ยาเดกซ์โทรเมทอร์แฟน ร่วมกับยารักษาอาการซึมเศร้าบางชนิด อาจทำให้เกิดกลุ่มอา การที่เรียกว่า ซีโรโทนิน ซินโดรม
       (Serotonin  Syndrome)   โดยมีอาการหัวใจ  เต้นเร็ว   เหงื่อออกมาก   ม่านตาขยาย     อุณหภูมิร่างกายสูงผิดปกติอาจถึง  40 
       องศาเซลเซียส/Celsius  (อุณหภูมิปกติของร่างกายคือ  37  องศาเซลเซียส)   ความดันโลหิตสูง  เป็นต้น   กลุ่มยารักษาอาการ
       ซึมเศร้า เช่น  ไอโซคาร์บอกซาซิด  (Isocarboxazid) ฟีนีลซีน (Phenelzine)

A : ยาเดกซ์โทรเมทอร์แฟนควรเก็บโดยเลี่ยงการเก็บในที่ชื้น หรือในที่ที่มีอุณหภูมิสูงเกิน 30 องศาเซลเซียส และเก็บยาให้พ้นมือเด็ก