Events

                                ราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมศัลยแพทย์หลอดเลือดสมอง (ประเทศไทย) The Annual Scientific Meeting of The Royal College of Neurological Surgeons of Thailand ได้จัดการประชุมวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ในวันที่ 28 ก.พ.-
2 มี.ค. 2561 นี้    ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพมหานคร

                                 เนื่องด้วยทางชมรมร้านขายยาจังหวัดนราธิวาสได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 และประชุมวิชาการของสมาชิกชมรมร้านขายยาจังหวัดนราธิวาส ณ สวนอาหารริมน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาสในวันที่ 11 มีนาคม 2561 ซึ่งในงานนี้ประกอบด้วยสมาชิกร้านขายยาจากชมรมร้านขายยาจังหวัดนราธิวาสจำนวน 115 ร้าน พนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ร.บ.ยาระดับอำเภอ และเภสัชกรโรงพยาบาลในจังหวัดนราธิวาส รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดประมาณ 100-130 คน ซึ่งในวันเดียวกันนั้น  ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสโดยงานคุ้มครองผู้บริโภคจัดให้มีการประชุมวิชาการ สรุปสถานการณ์ร้านขายยา อบรมการประเมิน ADR และมอบนโยบายให้กับร้านขายยา พร้อมทั้งยังมอบใบอนุญาตร้านขายยาให้กับผู้ประกอบการร้านขายยาในจังหวัดนราธิวาสอีกด้วย

                                ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2561 เรื่อง Integrative Pharmacist : Herbal Medicine and Nutraceutical for Future Health Care ระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติคโฮเต็ล และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริการความรู้ด้านเภสัชศาสตร์ให้กับเภสัชกรและศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์   โดยให้หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง และสนับสนุนการก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ต่อไป

                                ด้วยชมรมร้านขายยาจังหวัดพิษณุโลก ปัจจุบันมีจำนวนสมาชิก 194 ร้าน อันประกอบด้วยร้านขายยาจากทุกอำเภอในจังหวัดพิษณุโลก และในปี 2561 นี้ ได้กำหนดการประชุมประจำปีในวันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561 ณ ห้องคอนเวนชั่น ชั้น 5 โรงแรมท็อปแลนด์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ตั้งแต่เวลา 8.00 - 21.00 น. และในปีนี้ชมรมฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานรองของคณะเภสัช มหาวิทยาลัยนเรศวรได้จัดประชุมวิชาการเพื่อเก็บ CPE สำหรับกลุ่มเภสัชกรภาคเหนือตอนล่าง ควบคู่ไปในโอกาสเดียวกันด้วย

                                ชมรมทันตแพทย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแห่งประเทศไทย สนับสนุนงานกิจกรรมในการจัดงานและกิจกรรมของชมรมทันตแพทย์สำนักงานธารณสุขจังหวัดตลอดทั้งปี ซึ่งงานนี้จะมีขึ้นในวันที่ 19-20 มีนาคม 2561 นี้   ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพมหานคร

                                ด้วยราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย จะจัดการประชุมวิชาการประจําปี ครั้งที่ 87 ในหัวข้อเรื่อง “Together We Can … and We Care” ระหวางวันที่ 24-25 มีนาคม พ.ศ. 2561   ณ โรงแรมสวิส โซเทล เลอ คองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานครฯ  ดังกาหนดการและใบสมัคร 
เข้าร่วมประชุมวิชาการตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้  การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความรู้ทางวิชาการและงานวิจัยด้านวิสัญญีวิทยาให้ต่อเนื่อง โดยการประชุมจะแบ่งออกเป็นการบรรยายทางวิชาการ และการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อต่างๆ ซึ่งทางราชวิทยาลัยฯเล็งเห็นวาผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับความรู้ทางวิชาการที่ทันสมัยและสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวิสัญญีวิทยา เพื่อนําไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และสอดคล้องกับบริบทของแต่ละโรงพยาบาล

                                ชมรมทันตแพทย์ศัลยกรรมช่องปาก และแม็กซิลโลเฟเชียลภาคใต้ ได้เตรียมจัดการประชุมวิชาการครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 27 - 29 มีนาคม 2561 ณ โรงแรม อนันตรา สิเกา จังหวัดตรัง "12th Relaxing Southern Oral and Maxillofacial Surgery Conference"

                                สมาคมศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดงานประชุมใหญ่ประจำปี ครั้งที่ 28 (1/2561) ในหัวข้อเรื่อง "Advances in Management of Post- traumatic Maxillofacial Deformities"  ซึ่งจะมีในวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2561 นี้   ณ โรงแรมเชอราตันหัวหิน รีสอร์ทแอนด์ สปา จ.เพชรบุรี

                                ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมน์   ได้จัดงานการประชุมวิชาการ   ครั้งที่ 106 (1/2561) ซึ่งจะมีในวันที่ 13-15
มิถุนายน 2561  นี้  ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ