เงินเดือน : ตามตกลง

Responsibilities :  
- Develop marketing strategy and marketing plan with business unit.
- Prepare annual budgeting and sales promotional materials.
- Train and coach sales force (Knowledge and technical skills)
- Organize product presentation and seminar to customers.
- Build up a productive business relationship with KOLs, in fluential customers and key accounts.
- Monitor, measure and analyze the effectiveness of marketing strategy and plan.
- Handling of product complaints

Qualifications :  
- Bachelor Degree in Pharmaceutical sciences with 3-5 years working experience in 
  pharmaceutical marker
- Creative and good communication skills.
- Command of English and computer skills.

สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท ชูมิตร 1967 จำกัด

สอบถายรายละเอียดเพิ่มเติมที่
คุณสุวิมล (แผนกบุคคล)  
โทรศัพท์ 02542 1791-5 ต่อ 222 ,  02 932 2930-4 
อีเมล์ narudee@schumit.com , schumit1967@schumit.com , suvimol@schumit.com

 

***หลักฐานการสมัครงาน (เบื้องต้น) :   รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่น ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน 2 รูป  ,  ใบสมัครงานของบริษัท  ,  สำเนาบัตรประชาชน  , สำเนาทะเบียนบ้าน  ,  วุฒิการศึกษา / ใบผ่านงาน (ถ้ามี)

                                               

 

เงินเดือน : ตามตกลง

คุณสมบัติผู้สมัคร :  
- เพศ ชาย-หญิง อายุ 35-45 ปี 
- มีบุคลิกภาพดี มีลักษณะเป็นผู้นำ
- สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐาน MS Office ได้ เช่น Word , Excel เป็นต้น
- สามารถใช้ Internet ในการค้นหาข้อมูล รวมไปถึงการรับ-ส่ง E-mail
- พูด-เขียน-อ่านภาษาอังกฤษ ได้ดี - ดีมาก
- เคยผ่านงานด้านธุรกิจทันตกรรมไม่น้อยกว่า 10 ปี
- มีความรู้ด้านทันตกรรม และเครื่องมือแพทย์
- สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
- มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์
- มีความรับผิดชอบ ขยัน ใฝ่รู้ ตั้งใจ มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกภาพดี และมีความอดทน

สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท ชูมิตร 1967 จำกัด

สอบถายรายละเอียดเพิ่มเติมที่
คุณสุวิมล (แผนกบุคคล)
โทรศัพท์ 02542 1791-5 ต่อ 222 ,  02 932 2930-4 
อีเมล์ taratorn1967@gmail.com , schumit1967@schumit.com , suvimol@schumit.com

 

***หลักฐานการสมัครงาน (เบื้องต้น) :   รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่น ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน 2 รูป  ,  ใบสมัครงานของบริษัท  ,  สำเนาบัตรประชาชน  , สำเนาทะเบียนบ้าน  ,  วุฒิการศึกษา / ใบผ่านงาน (ถ้ามี)

                                               

 

เงินเดือน : ตามตกลง

คุณสมบัติผู้สมัคร :  
- เพศ ชาย-หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป  
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป  สาขาเภสัชวิทยา และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง 3-5 ปี
- สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐาน MS Office ได้ เช่น Word , Excel เป็นต้น
- สามารถใช้ Internet ในการค้นหาข้อมูล รวมไปถึงการรับ-ส่ง E-mail
- มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ได้ดี - ดีมาก
- มีความเข้าใจวิธีการขึ้นทะเบียนยาตาม ACTD รวมทั้งคู่มือประชาชนที่สำนักยาประกาศ
- มีความเข้าใจเนื้อหาในตำรับยา Pharmacopoeia และสามารถประยุกต์เพื่อเตรียมเอกสารตำรับที่จะยื่นขึ้นทะเบียนตำรับยา
- มีความเข้าใจในผลการวิเคราะห์รวมถึง output จากเครื่องมือต่างๆ เช่น HPLC chromatogram, IR spectrum,
- Titration curve etc. ตามที่ระบุไว้ใน monograph รวมถึง Asean Guideline ต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการขึ้นทะเบียนตำรับ
   Analytical method validation , Process validation, Stability protocol & report เพื่อใช้ประเมินข้อมูลให้เหมาะสม 
   และเพียงพอในการเตรียมเอกสารที่จะยื่นขึ้นทะเบียน
- มีความเข้าใจภาษาอังกฤษเทคนิคที่จำเป็นต้องใช้ในการแปลเอกสารกำกับยา การอ่านตำรับยา หรือการโต้ตอบกับผู้ผลิตยาในต่างประเทศ
- มีความรับผิดชอบ ขยัน ใฝ่รู้ ตั้งใจ มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกภาพดี และมีความอดทน

สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท ชูมิตร 1967 จำกัด

สอบถายรายละเอียดเพิ่มเติมที่
คุณสุวิมล (แผนกบุคคล)
โทรศัพท์ 02542 1791-5 ต่อ 222  ,  02 932 2930-4 
อีเมล์ schumit1967@schumit.com , suvimol@schumit.com

 

***หลักฐานการสมัครงาน (เบื้องต้น) :   รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่น ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน 2 รูป  ,  ใบสมัครงานของบริษัท  ,  สำเนาบัตรประชาชน  , สำเนาทะเบียนบ้าน  ,  วุฒิการศึกษา / ใบผ่านงาน (ถ้ามี)

                                               

 

เงินเดือน : ตามตกลง

คุณสมบัติผู้สมัคร :  
- เพศ ชาย วุฒิ ปวช.ขึ้นไป  ไม่จำกัดสาขา
- ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
- มีความคล่องแคล่ว ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ และมีวินัย
- ขับรถยนต์ได้ / มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์ , รถจักรยานยนต์
- รู้จักเส้นทางในกทม. เป็นอย่างดี
- หากมีประสบการณ์ด้านคลังสินค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ


สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท ชูมิตร 1967 จำกัด

สอบถายรายละเอียดเพิ่มเติมที่
คุณสุพรรณี (แผนกคลังสินค้า)
โทรศัพท์ 02542 1791-5 ต่อ 248  , 02 932 2930-4 
อีเมล์ supannee.pra@gmail.com , schumit1967@schumit.com , suvimol@schumit.com

 

***หลักฐานการสมัครงาน (เบื้องต้น) :   รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่น ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน 2 รูป  ,  ใบสมัครงานของบริษัท  ,  สำเนาบัตรประชาชน  , สำเนาทะเบียนบ้าน  ,  วุฒิการศึกษา / ใบผ่านงาน (ถ้ามี)

                                               

 

เงินเดือน : ตามตกลง

คุณสมบัติผู้สมัคร :  
- เพศ ชาย-หญิง อายุ 18 ปี ขึ้นไป  
- จบการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป  ไม่จำกัดสาขา
- สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐาน MS Office ได้ เช่น Word , Excel เป็นต้น
- สามารถใช้ Internet ในการค้นหาข้อมูล รวมไปถึงการรับ-ส่ง E-mail
- มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ได้พอสมควร
- มีความรับผิดชอบ ขยัน ใฝ่รู้ ตั้งใจ มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกภาพดี และมีความอดทน

สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท ชูมิตร 1967 จำกัด

สอบถายรายละเอียดเพิ่มเติมที่
คุณสุวิมล (แผนกบุคคล)
โทรศัพท์ 02542 1791-5  ต่อ 222  , 02 932 2930-4 
อีเมล์ schumit1967@schumit.com , suvimol@schumit.com

 

***หลักฐานการสมัครงาน (เบื้องต้น) :   รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่น ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน 2 รูป  ,  ใบสมัครงานของบริษัท  ,  สำเนาบัตรประชาชน  , สำเนาทะเบียนบ้าน  ,  วุฒิการศึกษา / ใบผ่านงาน (ถ้ามี)