งานประชุมวิชาการ  เชิงปฎิบัตการ  การพัฒนาศักยภาพทันตแพทย์โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป  ประจำปี

2560   โดยมี   พ.ญ.ประนอม  คำเที่ยง     รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข       เป็นผู้บรรยายเกี่ยวกับความก้าวหน้าของงานสาธารณสุข 

ให้กับหัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม   รพท.  รพศ.   ในครั้งนี้     และตอนท้ายงานยังมีตัวแทน   บริษัท  ชูมิตร  1967  จำกัด   ขึ้นรับหนังสือ

ขอบคุณจาก   ทพ.สมชาย  สนาโยธิน    ประธานชมรมทันตแพทย์  รพท.  รพศ.   (วันวานที่พากเพียรสู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ)   ที่มาร่วม

สนับสนุนออกบูธ

                               ซึ่งงานครั้งนี้จัดขึ้นวันที่  22 - 24  สิงหาคม  2560   ณ  โรงแรมวังใต้  จ.สุราษฎร์ฯ โดยมี บริษัท ชูมิตร 1967 จำกัด  

ให้การสนับสนุนเปิดบูธแสดงสินค้าในงานร่วมด้วย 

1503458276324

Dental wang tai 2560 (2)

                                

                              ตัวแทน  บริษัทชูมิตร 1967 จำกัด ขึ้นรับหนังสือขอบคุณจาก  ท.พ.สมชาย  สนาโยธิน  ประธานชมรมทันตแพทย์  รพท รพศ    

(วันวานที่พากเพียร  สู่...วันเกษียนที่ภาคภูมิ)  เนื่องในโอกาศที่ได้มาร่วมสนับสนุนออกบูธ  วันที่  23 สิงหาคม2560  

Dental wang tai 2560 (3)