สมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย   ได้จัดงาน โครงการประชุมวิชาการประจำปี  2560    "Cultivating

King Rama  IX 'S  WORKING PRICIPLES FOR CSSD CREATIVITIES AND INNOVATIONS"      (น้อมนำหลักการทรงงานของ

พระราชาเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม  พัฒนางานจ่ายกลาง)     ณ  อิมแพค  เมืองทองธานี    เมื่อวันที่ 21 - 23 สิงหาคม 2560    โดยมี

ฝ่ายการพยาบาล  คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล  ร่วมจัดงานในครั้งนี้ด้วย

Detail CSSA 2560 (1)

Detail CSSA 2560 (2)