การประชุมวิชาการชมรมประสาทศัลยแพทย์ภาคกลางและตะวันออก ครั้งที่ 4 ร่วมกับราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์

แห่งประเทศไทย  และชมรมประสาทศัลยแพทย์ภาคเหนือ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และภาคใต้     โดยได้เชิญ     พ.ญ.รัตนาพรรธณ์ 

จันทรอุบล   จากสถาบันประสาท ร่วมเป็นวิทยากร  ในหัวข้อ      "Update in Neuro Rehabilitation"     ซึ่งงานนี้ได้จัดขึ้นที่    คำแสด-

ริเวอร์แคว  รีสอร์ท     จ.กาญจนบุรี     ระหว่างวันที่  21 - 23 ตุลาคม 2560   ที่ผ่านมา

Cerebro Neuro 2