ด้วยคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มีการจัดอบรมโครงการศึกษาต่อเนื่อง เรื่อง  "Essentials of

Pediatrics for Dentists" 

 

                                    ซึ่งในการจัดประชุมครั้งนี้    จัดโดยภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็กประจำปี 2560   และยังได้รับความกรุณาจากวิทยากร

ผู้มากความสามารถ    Dr. Dr. Poramate Pitak-arnnop    หรือคุณหมอปอ    ได้พิธีกรกิตติมศักดิ์อย่าง     ทญ. สุรีรัตน์ สูงสว่าง      เป็นผู้

แนะนำวิทยากร     พิธีกรใหม่ล่าสุด      อ.ทญ.ดร. อรนุช  เตชาธาราทิพย์     ประกบคู่      อ.ทญ.ดร.ศิริพร ส่งศิริประดับบุญ         โดยงานจัดขึ้น

วันที่   24  ตุลาคม  2560           ณ    ห้องประชุมท่านผู้หญิงเพ็ชรา   เตชะกัมพุช    ชั้น  2   อาคารสมเด็จย่า  93           คณะทันตแพทยศาสตร์   

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 For dentists 2