ตัวแทน บริษัท ชูมิตร 1967 จำกัด  ได้ส่ง คณะทีมทันตกรรม เขต กรุงเทพฯ  เข้าพบ ผศ.ทพ.ดร.ณัฐวุธ  แก้วสุทธา

เพื่อแสดงความยินดีในการเข้ารับดำรงตำแหน่ง   คณบดี  คณะทันตแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยศรีนครินครวิโรฒ       เมื่อ

วันพฤหัสบดี  ที่  2  พ.ย.  2560   ที่ผ่านมา

 Dental bkk (SWU) 2