ทางบริษัทฯ   ได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560  และการประชุมวิชาการครั้งที่  105 (2/2560)

ของคณะทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์     (THE DENT' EXPO #105   WINTER 2017)    ซึ่งนอกจากจะมี

การประชุมในหัวข้อบรรยายที่น่าสนใจแล้ว   ภายในงานยังมีกิจกรรมการออกบูธในห้องจัดแสดงสินค้าจากหลากหลายบริษัทฯ  เพื่อให้

ผู้ที่มาร่วมงานได้เลือกชม  และเลือกซื้อสินค้าภายในงานได้เลย ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้จัดขึ้น  ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ 

ชั้น 22  โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอท และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ  เมื่อวันที่  12–14 ธันวาคม 2560   

ที่ผ่านมา   

SchumitDental105(6)

 

SchumitDental105(1)SchumitDental105(2)

SchumitDental105(3)SchumitDental105(4)SchumitDental105(5)